Junggans aus 2010

 

Altgans aus 2008

Jungganter aus 2010

 

 

Junggans 2017

 

von links Jungganter und rechts Junggans aus 2017

 

 

 

0,1 aus 2016

 

1,0 aus 2016

0,1 jung aus 2017

 

1,0 jung aus 2017

 

0,1 Jung aus 2017

 

von links Altganter aus 2016 danach 0,1 Altgans aus 2016 danach Altgans aus 2014 und dann 0,1 aus 2016 ganz rechts